Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zdětín

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka ve smyslu § 11 zákona č. 367/1990 Sb. ze sloučeného města Benátky nad Jizerou dne 24. listopadu 1990 a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Zdětín vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Organizační struktura (48,9 kB)

4. Kontaktní informace

Adresa: Obec Zdětín, Zdětín 158, 294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon: +420 326 363 524
Fax: +420 326 363 524
Web: www.zdetin.net
E-mail: obecniurad@zdetin.net
Úřední hodiny:
pondělí 14:00 - 17:00
středa    8:00 - 17:00

5. Bankovní spojení

číslo účtu: 35824181/0100  KB Benátky nad Jizerou

6. Identifikační číslo

IČO: 00508926

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: Obec Zdětín není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Tyto dokumenty naleznete na úřední desce.

9. Žádosti o informace

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
- ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu a na telefonním čísle 326 363 524
- písemně poštou na adresu obecního úřadu, faxem na číslo 326 363 524 nebo elektronickou poštou na adresu obecniurad@zdetin.net

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Zdětín se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.
Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři obecního úřadu Zdětín v úředních hodinách. Využít můžete také následujícího odkazu: form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři obecního úřadu Zdětín, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 4).

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, o právu shromažďovacím, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.

Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

Vydané právní předpisy:

Tyto dokumenty naleznete na úřední desce.

15. Úhrady za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009 (44 kB)


Dokumenty na tomto serveru jsou ukládány výhradně ve formátu

pdf

Pakliže nemáte nainstalovaný prohlížeč těchto souborů, můžete si ho zdarma stáhnout kliknutím na následující obrázek.